กลุ่มเป้าหมายผู้ร่วมงาน

นักอนาคตศาสตร์และนักวิชาการ/นักวิจัยด้านอนาคตศึกษาและการคาดการณ์อนาคต

ผู้บริหาร นักกลยุทธ์ นักนโยบายและแผนในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน

บุคคลทั่วไปที่ให้ความสนใจ