กำหนดการส่งบทความ

1 ตุลาคม 2564                เริ่มเปิดรับผลงานทางวิชาการสำหรับงานสัมมนา
1 พฤศจิกายน 2564        เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนา
25 พฤศจิกายน 2564      ปิดรับผลงานทางวิชาการสำหรับงานสัมมนา

การส่งผลงานทางวิชาการ (Call for Papers)

ขอบเขตเนื้อหา

          ขอบเขตเนื้อหาของผลงานวิชาการในงานสัมมนาสามารถจำแนกได้เป็น 2 กลุ่ม

 1. ผลงานทางวิชาการว่าด้วยอนาคตศึกษาในฐานะศาสตร์ โดยครอบคลุมทฤษฎีและวิธีการศึกษาทางอนาคตศึกษา
 2. ผลงานวิชาการที่ใช้ศาสตร์อนาคตศึกษาในการศึกษาการเปลี่ยนผ่านสู่อนาคตของประเทศไทยในประเด็นต่าง ๆ เช่น
  • คนและสังคมในอนาคต: ประชากร วิถีชีวิต วัฒนธรรม ที่อยู่อาศัย เมือง ชนบท การทำงาน แรงงาน บรรษัท ธุรกิจ การบริหารจัดการ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้า การบริการ การเงิน ความเหลื่อมล้ำ การเมือง ประชาสังคม การจัดการปกครอง การบริหารภาครัฐ นโยบายสาธารณะ สวัสดิการรัฐ การพัฒนาทุนมนุษย์ ความมั่นคง การเมืองโลก เป็นต้น
  • โลกในอนาคต: เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ มลพิษ ภัยพิบัติ เป็นต้น
  • เทคโนโลยีในอนาคต: เช่น ข้อมูล การประมวลผล การสื่อสาร แพลตฟอร์ม ปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ การคมนาคมและความเชื่อมโยง เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีสุขภาพ อาหาร วัสดุ เซนเซอร์ พลังงาน เทคโนโลยีอวกาศ เป็นต้น

โดยมีการพิจารณาอิทธิพล ผลกระทบ หรือบริบทของวิกฤตในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย

รูปแบบผลงานทางวิชาการ

 1. บทความทางวิชาการ
  • เป็นบทความวิจัย บทความวิชาการ หรือบทความกึ่งวิชาการ
  • เขียนขึ้นในภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ภาษาเดียวตลอดบทความ
  • มีความยาวไม่เกิน 20 หน้ากระดาษขนาด A4 โดยเว้นระยะขอบกระดาษด้านบนและด้านซ้าย 5 เซนติเมตร ด้านล่างและด้านขวา 2 เซนติเมตร และพิมพ์ด้วยแบบอักษร Angsana New ขนาด 16 pt ใช้ระยะห่างระหว่างบรรทัดแบบระยะบรรทัดเดียว (single-space/1.0)
  • มีข้อมูลสำคัญของบทความ ซึ่งประกอบด้วย ชื่อบทความ ชื่อและสังกัดผู้เขียน บทคัดย่อ และคำสำคัญ ทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
   1. บทคัดย่อแต่ละภาษามีความยาว 150-250 คำ
   2. มีคำสำคัญ 3-5 คำ
  • มีการอ้างอิงที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยใช้รูปแบบการอ้างอิงแบบ APA
 2. โปสเตอร์หรืออินโฟกราฟฟิก
  • เขียนขึ้นในภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ภาษาเดียวตลอดชิ้นงาน
  • มีขนาดเท่ากับขนาดหน้ากระดาษ A2
  • มีข้อมูลสำคัญของโปสเตอร์ ซึ่งประกอบด้วย ชื่อโปสเตอร์ ชื่อและสังกัดผู้เขียน และคำสำคัญจำนวน 3-5 คำ ทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  • จัดทำรายการอ้างอิง (ถ้ามี) เป็นส่วนหนึ่งของโปสเตอร์ โดยใช้รูปแบบการเขียนรายการอ้างอิงแบบ APA

ขั้นตอนและกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการ

 1. ส่งต้นฉบับผลงานทางวิชาการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 25 พฤศจิกายน 2564 ทางแบบฟอร์มในเว็บไซต์ http://tfc2023.co หรือทางอีเมล์ 2021@outlook.com
 2. คณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการจะพิจารณาผลงานของท่าน และแจ้งผลการพิจารณาตอบรับเข้าร่วมงานสัมมนา พร้อมทั้งกำหนดการนำเสนอผลงานกลับไปทางอีเมล์ อย่างช้าที่สุดไม่เกินวันที่ 1 ธันวาคม 2564
 3. มานำเสนอผลงานและร่วมการอภิปรายในวันที่ 16 ธันวาคม 2564 โดยท่านจะได้รับคำชี้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการนำเสนอผลงานหลังจากได้รับตอบรับเข้าร่วมงานสัมมนาแล้ว
 4. ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตอบรับและนำเสนอในงานสัมมนาจะได้รับการเผยแพร่ในเอกสารสรุปการสัมมนาและสื่ออื่นของงานสัมมนาต่อไป
 5. ในกรณีของบทความทางวิชาการ ภายหลังงานสัมมนาเสร็จสิ้นแล้ว จะได้รับการพิจารณาผ่านระบบพิชญพิจารณ์ (peer-review) แบบไม่เปิดเผยตัวตนทั้งสองทาง (double-blind) โดยผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ ฉบับพิเศษ ต่อไป โดยบทความภาษาไทยจะได้รับการแปลออกเป็นภาษาอังกฤษ

คณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการและกองบรรณาธิการวารสารฉบับพิเศษ

ประธานกรรมการและบรรณาธิการ

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์
          (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)

  กรรมการและกองบรรณาธิการ

          ดร. สุรชัย สถิตคุณารัตน์
          (สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ)

          ดร.ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์
          (สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน))

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอร ภู่เจริญ
          (สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัณณิณ สุมนะเศรษฐกุล
          (ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ)

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริยา ล้ำเลิศ
          (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)

          รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐสิทธิ์ เกิดศรี
          (วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล)

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ เจริญพรพัฒนา
          (สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี)

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หลี่ เหริน เหลียง
          (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)

          รองศาสตราจารย์ ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล
          (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)