ขอบเขตเนื้อหา

ขอบเขตเนื้อหาของผลงานวิชาการในงานสัมมนาสามารถจำแนกได้เป็น 2 กลุ่ม

  • เครื่องมือสำหรับการคาดการณ์อนาคต
  • เทคนิคการวิเคราะห์เพื่อการคาดการณ์อนาคต
  • การพัฒนาทางวิชาการของอนาคตศึกษาในแขนงต่าง ๆ
  • อนาคตของนโยบายสาธารณะ การพัฒนาเมือง การพัฒนาพื้นที่ รัฐศาสตร์ ความมั่นคง วิถีชีวิต ความเป็นอยู่และการให้คุณค่า คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงภาวะอากาศ

  • อนาคตอุตสาหกรรรมต่าง ๆ เช่น เกษตร พลังงาน อาหาร อสังหาริมทรัพย์ สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ การเงิน การท่องเที่ยว โทรคมนาคม โลจิสติกส์ เป็นต้น และมิติทางด้านธุรกิจ เช่น พฤติกรรมผู้บริโภค การทำงาน เป็นต้น

  • อนาคตของเทคโนโลยีสำคัญด้านต่าง ๆ ที่จะพลิกโฉมโลกในอนาคต เช่น เทคโนโลยีชีวภาพและจีโนมิกส์ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีควอนตัม เทคโนโลยีบล็อกเชน เป็นต้น

  • อนาคตศึกษาในด้านอื่น ๆ ที่มีความสำคัญกับการเปลี่ยนผ่านการพัฒนาของประเทศ