กำหนดการในวันงานสัมมนา

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564

กล่าวต้อนรับและแนะนำโดย
ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

กล่าวเปิดงานโดย ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

การบรรยายพิเศษ 1 
“Now is The Time to Leap into The Future”

โดย Mr. Chew Chiat LEE 
Government & Public Services Industry leader, SEA,
Deloitte (Singapore)

การบรรยายพิเศษ 2 
“The Metaverse is Coming, What Happens Next?”

โดย Mr. Chor Pharn LEE
Principal Strategist, Centre for Strategic Futures (Singapore)

การบรรยายพิเศษ 3 
“How Foresight Drives Sustainable Development?”

โดย Dr. Anne KOVACHEVICH
Australasia Foresight Lead, Arup (Australia) 

พัก

การบรรยายร่วม (Panel Session) ในหัวข้อ “อนาคตประเทศไทย…ในหัวใจคนรุ่นใหม่” 

 • คุณไผท ผดุงถิ่น
  CEO, Builk One Group, อดีตนายกสมาคม Tech Startup
 • คุณพริษฐ์ วัชรสินธุ
  ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม Re-solution และ CEO StartDee
 • คุณโยธิน ทองพะวา
  ประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
 • คุณอมรเทพ ทวีพานิชย์
  กรรมการคณะกรรการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าไทย
  หัวหน้าคณะยุทธศาสตร์หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ดำเนินรายการโดย
ดร.นเรศ ดำรงชัย 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจเนพูติก ไบโอ จำกัด

พัก

การสัมมนาผลงานวิชาการ 4 กลุ่มหัวข้อ ได้แก่

การบรรยายพิเศษ 4 
“Transforming Through Crises”

โดย Dr. Florian Klein
Strategy & Business Design Director, Deloitte

การสนทนากลุ่มเพื่อสร้างเครือข่ายอนาคตศึกษา