กำหนดการวันสัมมนา

การประชุมวิชาการ
Thailand Futurist Conference 2023 ครั้งที่ 2
Transforming to Resilient Future
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ห้อง 103 ชั้น 1

09.00 – 10.00 น.

ลงทะเบียน

10.00 – 10.10 น.

กล่าวรายงานและเปิดการประชุม

10.10 – 10.40 น.

ปาฐกถา “Predicting the Unpredictable for Resilient Transformation”
Professor René Rohrbeck,
Director of Chair for Foresight, Innovation, and Transformation
EDHEC Business School
UNESCO Chair for Organizational Anticipation, Resilient Leadership and Educational Innovation

การบรรยายในหัวข้อ “Looking forward to Resilient Future”

10.40 – 11.10 น.

Panel 1: Public Policy Perspective
Associate Professor Sarah Cheah,
National University of Singapore Business School

11.10 – 11.40 น.

Panel 2: Co-created Innovative Perspective
Dr. John A. Sweeney 
Transformative Foresight Lead, School of International Futures (SOIF) and UNESCO Chair in Anticipatory Governance and Sustainable Policymaking

11.40 – 12.10 น.

Panel 3: Cooperate and Talent Perspective
คุณภัทรเสฎฐ หนุนภักดี
Thailand Country Team Lead, LinkedIn

12.10 – 12.30 น.

สรุปและกล่าวปิดการบรรยายช่วงเช้า

12.30 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.15 น.

การอภิปรายกลุ่ม Forum I “Future of BioTech – Future Opportunities and Challenges”
ดร.นเรศ ดำรงชัย
Co-Founder, Accel Group Co., Ltd.
ดร.วรรณพ วิเศษสงวน
Executive Director, BIOTEC, NSTDA
ดร.ก่อศักดิ์ โตวรรธกวณิชย์
Manager of Long Term Innovation & New Business, Center of International Business under PTT Global Chemical, PLC.
ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

14.15 – 14.30 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

14.30 – 16.00 น.

การอภิปรายกลุ่ม Forum II “Future of Tourism Intelligence”
คุณมงคล วิมลรัตน์
ผู้ช่วยปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
คุณภูมิกิตติ์ รักแต่งาม
นายกมูลนิธิการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและประธานที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
ดร.ตฤณ ทวิธารานนท์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ETDA และหัวหน้าทีม Foresight Center by ETDA
ดร. อัญชลิสา แต้ตระกูล
ผู้จัดการโครงการระบบ Travel Link (GBDi)
อาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผู้ดำเนินรายการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์
ผู้อำนวยการโปรแกรมการคาดการณ์อนาคตเชิงยุทธศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

16.00 น.

กล่าวปิดการประชุม