กำหนดการจัดงาน

1 ตุลาคม 2564               เริ่มเปิดรับผลงานทางวิชาการสำหรับงานสัมมนา
1 พฤศจิกายน 2564       เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนา
25 พฤศจิกายน 2564     ปิดรับผลงานทางวิชาการสำหรับงานสัมมนา
26 พฤศจิกายน 2564     วันแถลงข่าว
12 ธันวาคม 2564           ปิดลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนา
16 ธันวาคม 2564           วันงานสัมมนา

กำหนดการในวันงานสัมมนา

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2564

09.00 – 09.15        พิธีเปิด
                                  *รอการยืนยันประธานในพิธี
                                   ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และระบบการสัมมนาออนไลน์

09.15 – 09.45       การบรรยายพิเศษ (Keynote Session) 1
                                 *รอการยืนยันผู้บรรยาย
                                  ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และระบบการสัมมนาออนไลน์

09.45 – 10.15       การบรรยายพิเศษ 2
                                  *รอการยืนยันผู้บรรยาย
                                   ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และระบบการสัมมนาออนไลน์

10.15 – 10.30       พัก

10.30 – 12.00       การบรรยายร่วม (Panel Session)
                                  *รอการยืนยันผู้บรรยาย
                                   ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และระบบการสัมมนาออนไลน์

13.00 – 15.15      การสัมมนาผลงานวิชาการ
                                  *รอการยืนยันการแบ่งกลุ่มสัมมนาและผู้นำเสนอผลงานวิชาการ
                                   ผ่านระบบการสัมมนาออนไลน์

15.15 – 15.30      พัก

15.30 – 16.00      การสนทนากลุ่มย่อยตามประเด็นคัดสรร
                                  *รอการยืนยันรายชื่อกลุ่มสนทนา
                                   ผ่านระบบการสัมมนาออนไลน์