คณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ
และกองบรรณาธิการวารสารฉบับพิเศษ

ประธานกรรมการและบรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์
(สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)

กรรมการและกองบรรณาธิการ
 • ดร. สุรชัย สถิตคุณารัตน์
  (สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ)
 • ดร.ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์
  (สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน))
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอร ภู่เจริญ
  (สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัณณิณ สุมนะเศรษฐกุล
  (ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริยา ล้ำเลิศ
  (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐสิทธิ์ เกิดศรี
  (วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ เจริญพรพัฒนา
  (สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หลี่ เหริน เหลียง
  (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล
  (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)