คณะกรรมการจัดกิจกรรม 

01

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์
(ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ)
ที่ปรึกษา

02

ศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา
(รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ)
ที่ปรึกษา

03

รองศาสตราจารย์ ดร.พัทรียา หลักเพ็ชร
(ผู้อำนวยการสำนักวิจัย)
ที่ปรึกษา

04

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์
ผู้อำนวยการ FuturISt@NIDA
ประธานร่วม

05

ดร.ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์
(ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรมสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ)
ประธานร่วม

06

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัณณิน สุมนะเศรษฐกุล 
(ผู้อำนวยการวิจัยด้านการคาดการณ์อนาคตมูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา)
กรรมการ

07

นายทวีชัย เจริญเศรษฐศิลป์ 
(ผู้อำนวยการวิจัยสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา)
กรรมการ

08

นายธราธร รัตนนฤมิตศร 
(รองประธานกรรมการสถาบันอนาคตไทยศึกษา)
กรรมการ

09

นางสาวไพลิน เชื้อหยก
(ผู้จัดการศูนย์คลังปัญญาและสารสนเทศ) 
กรรมการ

10

นางสาวสุจารี วัฒนะรัตน์ 
กรรมการและเลขานุการ