คณะที่ปรึกษา

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์

ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ

อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์

ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ

รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล *รอยืนยัน*

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ดร.นเรศ ดำรงชัย

ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ 

รศ.ดร.อภิวัฒน์ รัตนวราหะ *รอยืนยัน*

ผู้เชี่ยวชาญด้านการคาดการณ์อนาคต