รูปแบบผลงานทางวิชาการ

 • เป็นบทความวิจัย บทความวิชาการ หรือบทความกึ่งวิชาการ
 • เขียนขึ้นในภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ภาษาเดียวตลอดบทความ
 • มีความยาวไม่เกิน 20 หน้ากระดาษขนาด A4 โดยเว้นระยะขอบกระดาษด้านบนและด้านซ้าย 2.5 เซนติเมตร ด้านล่างและด้านขวา 2 เซนติเมตร และพิมพ์ด้วยแบบอักษร Angsana New ขนาด 16 pt ใช้ระยะห่างระหว่างบรรทัดแบบระยะบรรทัดเดียว (single-space/1.0)
 • มีข้อมูลสำคัญของบทความ ซึ่งประกอบด้วย ชื่อบทความ ชื่อและสังกัดผู้เขียน บทคัดย่อ และคำสำคัญ ทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  1. บทคัดย่อแต่ละภาษามีความยาว 150-250 คำ
  2. มีคำสำคัญ 3-5 คำ
 • มีการอ้างอิงที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยใช้รูปแบบการอ้างอิงแบบ APA
 • เขียนขึ้นในภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ภาษาเดียวตลอดชิ้นงาน
 • มีขนาดเท่ากับขนาดหน้ากระดาษ A2
 • มีข้อมูลสำคัญของโปสเตอร์ ซึ่งประกอบด้วย ชื่อโปสเตอร์ ชื่อและสังกัดผู้เขียน และคำสำคัญจำนวน 3-5 คำ ทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • จัดทำรายการอ้างอิง (ถ้ามี) เป็นส่วนหนึ่งของโปสเตอร์ โดยใช้รูปแบบการเขียนรายการอ้างอิงแบบ APA