วัตถุประสงค์การจัดงาน

เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาด้านอนาคตศึกษาของสถาบันการศึกษาด้านอนาคตศึกษาในประเทศไทย

เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจต่ออนาคตที่เป็นไปได้ โอกาสและความท้าทายในมิติต่างๆของการพัฒนาองค์กร อุตสาหกรรมและประเทศ

เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิชาการด้านอนาคตศึกษา ผู้บริหารองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม