เกี่ยวกับงานสัมมนา

           Thailand Futurist Conference เป็นงานสัมมนาวิชาการด้านอนาคตศึกษาระดับชาติประจำปีที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านอนาคตศึกษาในหมู่นักวิชาการและนักวิจัยในสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และคลังปัญญา นักนโยบายและยุทธศาสตร์ในภาคการเมือง ภาคราชการ และภาคเอกชน ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจ

          ทั้งนี้ Thailand Futurist Conference 2021: Transforming through Crises ถือเป็นการจัดงานครั้งแรก โดยเนื้อหาของงานครั้งนี้มุ่งเน้นให้ความสนใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านสู่อนาคตของประเทศไทยภายใต้สภาวะวิกฤตการณ์ในหลากหลายมิติ ทั้งวิกฤตโรคระบาด วิกฤตความยากจนและความเหลื่อมล้ำ วิกฤต Disruption จากเทคโนโลยีใหม่ วิกฤตการละเมิดสิทธิมนุษยชนและความไร้ประสิทธิภาพของภาครัฐ วิกฤตโครงสร้างประชากร และวิกฤตสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

วัตถุประสงค์การจัดงาน

 • เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ แนวคิด และผลการศึกษาด้านอนาคตศึกษา
 • เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายนักวิชาการและนักวิเคราะห์ด้านอนาคตศึกษา
 • เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ศึกษาและผู้ใช้ผลการศึกษาด้านอนาคตศึกษา
 • เพื่อเสริมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับศาสตร์อนาคตศึกษา รวมถึงเพิ่มจำนวนผู้ศึกษา ผู้ใช้ผลการศึกษา และผู้สนใจเกี่ยวกับอนาคตศึกษา
 • เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านอนาคตศึกษาของประเทศไทย

องค์กรร่วมจัดงานและองค์กรสนับสนุน

 1. ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 2. อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 3. ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 4. ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์ รัตนวราหะ ผู้เชี่ยวชาญด้านการคาดการณ์อนาคต
 6. นายนเรศ ดำรงชัย

คณะทำงาน

 1. นางธีรีสา มัธวพันธุ์                                                             ประธานคณะทำงาน
  (รองผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ)
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์                  รองประธานคณะทำงาน
  (รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พันธุ์ แก้วตาทิพย์                   คณะทำงาน
  (รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)
 4. ดร.สุรชัย สถิตคุณารัตน์                                                      คณะทำงาน
  (ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ)
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอร ภู่เจริญ                                คณะทำงาน
  (ผู้อำนวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัณณิณ สุมนะเศรษฐกุล             คณะทำงาน
  (ผู้อำนวยการวิจัยด้านการคาดการณ์อนาคต ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ)
 7. นายณภัทร จาตุศรีพิทักษ์                                                      คณะทำงานและเลขานุการ
  (กรรมการผู้จัดการสถาบันอนาคตไทยศึกษา)
 8. ดร.ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์                                                     คณะทำงาน
  (ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ)
 9. ผู้อำนวยการสำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์           คณะทำงาน
 10. ผู้จัดการศูนย์คลังปัญญาและสารสนเทศ                              คณะทำงานและเลขานุการ