หลักการและเหตุผล

ภายใต้สภาพแวดล้อมในอนาคตที่มีความไม่แน่นอนมากขึ้นเป็นภัยคุกคามสำหรับองค์กรที่ไม่สามารถปรับตัวไม่ทัน แต่ในอีกด้านหนึ่งนับเป็นโอกาสขององค์กรที่สามารถปรับตัวได้ ดังนั้นขีดความสามารถในการปรับตัว และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการทำให้องค์กรมีความอยู่รอด มีขีดความสามารถในการเติบโต และทำให้เศรษฐกิจและสังคมของประเทศมีการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง

      การส่งเสริมให้ องค์กรต่างๆที่อยู่ในระบบนิเวศน์ของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มีความพร้อมต่ออนาคต ทั้งในด้านการคาดการณ์อนาคต การวางแผนรองรับอนาคตที่เปลี่ยนแปลงไป และการดำเนินการ เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง ของโลกอนาคต จึงเป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนั้นเพื่อส่งเสริมและยกระดับความพร้อมต่ออนาคตขององค์กรต่างๆในประเทศไทย

       สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติร่วมกันจัดกิจกรรมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านอนาคตศึกษาครั้งที่ 2 ภายใต้ชื่องาน “เปลี่ยนผ่านเพื่ออนาคตที่สดใส”ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการต่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านให้องค์กร อุตสาหกรรม และประเทศไทยมีความพร้อมต่ออนาคตเพิ่มมากขึ้น